7. Marginea bazei mari a unei piramide trunchiate obișnuite cu patru laturi este de 10 cm, marginea bazei mici este de 4 cm și înălțimea este de 6 cm. Calculați suprafața laterală și volumul piramidei trunchiate.​

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.