Latest Questions

1. "... Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar..." (Fâtır suresi, 28. ayet) Yukarıda verilen ayetin ana konusu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?A)Tefekkür B) İlim öğrenme C) Yaratılış D) Akıl sağlığı E) Medeniyet2. İslam medeniyetinde ilk kez yüksek seviyede ilmî araştırmaların yapıldığı eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?A) Beytü’l hikme B) Suffe C) Nizamiye Medresesi D) Sahn-ı Semân E) Dârul’l-Erkam3. Aşağıdakilerden hangisi kimya alanında çalışmalar yapmıştır?A) Belhi B) Pîrî Reis C) Evliya Çelebi D) Uluğ Bey E) Aziz Sancar4. Tıp alanında Ebu Bekir Râzî, İbnü’n-Nefs, Biruni, İbn Sinâ, Akşemsettin gibi bilim adamları önemli çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan İbn Sina’nın ………………………… adlı eserleri beş yüz yıl Avrupa’da tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur. Hâlen Paris Üniversitesinde büstü bulanan İbn Sina’nın özellikle bitkisel tedavi yolları ile ilgili yaptığı çalışmalar geçerliliğini günümüzde de devam ettirmektedir.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken eser adı aşağıdakilerden hangisidir?A) Tıbbın Sırları B) Er–Risale C) el-Kanun fi’t-Tıb D) El- Usul Fi’t-Tıb E) Eş - Şifa 5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ahilik teşkilatının kurulmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?A) Göçebe halkın yerleşik hayata uyum sağlamalarını temin etmekB) Asya’dan gelen sanatkâr ve tüccar Türklerin yerli sanatkâr ve tüccarla yarışabilecek seviyeye gelmeleriC) Anadolu’nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunmasıD) Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamakE) Esnaflar arasında dayanışma sağlayarak kazançlarını arttırmakKesin olmamakla birlikte 1340 yılında doğmuş 1430 yılında vefat etmiştir. Gençlik yılları boyunca tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri aldı. Ankara’da Kara Medresede müderrislik (profesörlük) yapmıştır.6. Yukarıda bilgileri verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?A) Mevlana Celaleddin Rumi B) Hacı Bektaş-ı Veli C) Hacı Bayram-ı Veli D) Yunus Emre E) Ahmed Yesevi“Ben insanların kusurlarını gören gözümü kör ettim.”7. Bu anlamlı söz kime aittir?A) Mevlana B) Ahi Evran C) Hacı Bayram Veli D) Ahmed Yesevi E) Yunus Emre8. Türklerin İslam’ı benimsemesinde etkin olmayan unsur hangisidir.A) Türklerin Göktanrı inançları ile İslamın Allah inancı arasında yakın benzerliklerin bulunmasıdır.B) Türkler, inandıkları Göktanrı ile İslamiyet’teki Allah inancı arasında benzerlik kurmuşlardır.C) Türkler ahiret inancına sahiplerdi. İslamiyet’teki cihat ve cihatın ahirette sağlayacağı mükâfat, Türklerin ideallerine, alplik ülküsüne ve gaza ruhuna uygundu.D) Türkler Emevi Hilafeti döneminde topluca müslüman olmuşlardır.E) Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkiler, onların ticaretteki güzel ahlakı, dürüstlüğü ve tanıştıkları mutasavvıfların insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam'ın ahlak ilkelerine vurgu yaparakgiriştikleri tebliğ faaliyetleri de çok etkili olmuştur.9. Ahilik teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu kaynaklara ne ad verilir?.A) Fütüvvetname B) Seyehatname C) Kararname D) Siyasetname E) Fetihname10. Müslüman Türk Devletlerinden olmayan hangisidir?A) Karahanlılar B) Göktürkler C) Tolunoğulları D) Selçuklular E) İhşitler
Answer

Smile Life

Show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2023 DOKU.TIPS - All rights reserved.